Avtalsvillkor

FUNs månatliga medlemskap gäller alltid tillsvidare och har en 30-dagars uppsägningstid.

1. Medlemskap
Medlemsavtalet görs alltid i nätbutiken mellan FUN-centret och medlemmen. Medlemmen accepterar och binder sig till att följa de villkor som anges i detta avtal när hen gör sitt medlemskap i nätbutiken. Motionscenterets FUN medlemmar är alla personer som har accepterat medlemskontraktet i nätbutiken och som fyllt 13 år. En medlem under 18 år motionerar på ansvaret av en vårdnadshavare som har godkänt Motionscentret FUNs avtal och träningen kan endast påbörjas efter vårdnadshavarens godkännande. Medlemmen är medveten om att Motionscentret FUN fungerar delvis utan personal på plats.
Motionscentret FUN har rätt att överföra detta avtal till en tredje part utan medlemmens medgivande.

2. Medlemstagg, behandling av personuppgifterna och ändringar i kontaktuppgifterna
Medlemmen har möjlighet att komma in i Motionscentret FUN med en medlemstagg eller en personlig mobiltelefon. Om en medlem väljer att använda en medlemstagg måste den vara med vid besöket hos Motionscentret FUN och på särskild begäran också visa upp för Motionscentret FUNs personalen. Om medlemstaggen tappas bort måste man omedelbart rapportera till personalen, och medlemmen ansvarar själv för eventuella kostnader som uppkommer av missbruk på grund av en slarvigt förvarad tagg. När en medlemstagg tappas bort måste medlemmen köpa ut en ny tagg i stället för den borttappade till det pris som anges i prislistan. Skadade taggar byts ut gratis.
En medlemstagg får inte överlämnas till en annan persons bruk. Användningen av en medlemstagg förutsätter identifiering av kunden och presentation av ett identitetskort med bild.
Medlemmen måste omedelbart informera om ändringar gällande sina kontaktuppgifter. Motionscentret FUN lagrar kundens information i sina egna informationssystem och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s datasäkerhetsförordning och annan lagstiftning om dataskydd (Dataskyddslagen/2018). Du kan hitta mer information om behandlingen av dina personuppgifter här.

3. Anslutningsavgift
I början av medlemsavtalet betalas en anslutningsavgift enligt prislistan.
Anslutningsavgiften återbetalas inte i samband med att medlemsavtalet eventuellt skulle upplösas.

4. Månadsavgift
Förutom anslutningsavgiften måste medlemmen betala månadsavgiften som anges i medlemsavtalet, som debiteras enligt överenskommelse i avtalet. Månadsavgiften ger medlemmen en licens att använda Motionscentret FUN i en (1) månads tid.

5. Tjänster som erbjuds
Medlemmen har rätt att använda Motionscentret FUNs tjänster under medlemskapets tid i enlighet med villkoren i detta avtal.

6. Medlemskapets giltighetstid
Medlemskapet är giltigt under avtalsperioden som nämns i avtalet. Medlemskapet är personligt. Medlemsavtalet är giltigt antingen tills vidare eller för en bestämd period. Medlemskapet fortsätter automatiskt eller så länge som avgifterna för medlemskapet har betalats och kontraktet inte har avslutats skriftligt. Vid behov kan medlemskapet avbrytas på grund av hälsoskäl genom att anmäla saken till Motionscentret FUNs kundservice antingen via e-post eller skriftligt. Till anmälan skall bifogas ett intyg från en läkare eller annan hälsovårdspersonal varav framgår orsaken och varaktigheten av pausen. En paus är en tillfällig inställning av medlemskapet, dock för minst en (1) och högst tolv (12) månader.

7. Uppsägning av medlemskapet
En medlem i Motionscentret FUN har en 30-dagars uppsägningstid. Om tiden av uppsägningen infaller då ännu en månadsbetalning finns kvar, bör den betalas och medlemmen har rätt att motionera tills den betalade perioden tar slut. Om en medlem när han säger upp avtalet har motionssedlar eller motsvarande förskottsbetalningar som beviljats av företaget, kommer de inte att återbetalas eller ersättas på något sätt. Vid slutet av perioden för motionsrätten bör medlemmen returnera kundtaggen till centrets kundservice. För ett tagg som inte återlämnas debiterar vi 10 euro (+5 euro för faktureringsavgiften).

8. Betalningsvillkor
Medlemmen kan betala anslutningsavgiften och månadsavgiften för den första avbetalningen som en nätbetalning eller som betalning vid centret. I centret kan betalningen ske med bank-/kreditkort eller motionssedlar. De enligt avtalet bestämda kommande månatliga betalningarna faktureras till dig via e-post eller e-faktura en gång i månaden. För faktureringen måste medlemmen ha en e-post eller göra ett e-fakturaavtal i nätbanken. Medlemmen är själv ansvarig för att göra ett e-fakturaavtal i sin nätbank.
Om e-fakturan inte kan debiteras automatiskt från medlemmens konto eller medlemmen inte betalar fakturan som hen fått per e-post, skickas en påminnelsefaktura till medlemmen, till vilken tilläggs kontorskostnader samt ett faktureringstillägg.

9. Prisförändringar
Efter att ha meddelat medlemmen minst 60 dagar före prisändringen träder i kraft, kan Motionscentret FUN höja eller sänka medlemsavgiften. Motionscentret FUN informerar om förändringarna på centrets informationstavla och via e-post. Priset på ett tidsbegränsat avtal som betalats i förväg kan inte ändras i efterhand under kontraktsperioden. När det förbetalda medlemsavtalet går ut kan medlemmen lösa in det nya medlemsavtalet i enlighet med den stundens gällande prislista.
Motionscentret FUN är skyldig att informera medlemmen om eventuella förändringar gällande mervärdesskatten eller andra eventuella myndighetsåtgärder som påverkar priset minst en månad före sådana ändringar övergår till de priser som medlemmen betalar. Eventuella ändringar i mervärdesskatten träder i kraft på avtal som betalas månadsvis omedelbart den dagen då skatteförändringen sker.

10. Ansvar för betalningarna
Ifall betalningen för användningen av tjänsten inte sker enligt betalningsvillkoren, avbryts medlemmens rätt till att använda Motionscentret FUNs tjänster tills betalningen sker. En annan person eller företag kan ta över ansvaret för avgifterna i enlighet med medlemsavtalet eller en del av avgifterna. Den andra betalaren (personen som åtagit sig avgifterna) kan när som helst avbryta dessa betalningar, utan uppsägningstid eller orsak till att avbryta betalningarna. I det här fallet är en myndig medlem alltid personligen ansvarig för alla betalningar enligt kontraktet. Motionscentret FUN har rätt att uppbära dröjsmålsränta och påminnelseavgifter enligt prislistan samt kontorsavgifter för sena betalningar.

11. Ändringar gällande verksamheten och avtalsvillkoren
Motionscentret FUN förbehåller sig rätten att hålla centret stängt, ändra kundservicen och centrets öppettider och göra säsongsbundna ändringar vid semestertider, helgdagar etc. Motionscentret FUN informerar om förändringarna på centrets informationstavla och via e-post. Motionscentret FUN förbehåller sig också rätten att ändra eller begränsa hur många maskiner och produkter som finns till befogande. Motionscentret FUN förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor förutsatt att ändringarna inte leder till att huvudinnehållet i avtalet ändras.


12. Regler
• Identitet måste bevisas på begäran.
• Motionscentret FUNs medlemmar förväntas hålla städigt och bete sig bra. Ta också hand om din personliga hygien.
• Rökning, användning av egna alkoholprodukter, droger eller andra rusmedel är inte tillåtna i Motionscentret FUNs lokaler.
• Om en medlem medvetet skadar idrottsanläggningens FUNs utrustning, fastigheter eller lösöre, är han skyldig att kompensera skadan i sin helhet.
• Använd alltid en träningshandduk när du tränar med gymutrustning och använd en träningshandduk också på gruppmotionstimmarna över mattorna.
• Torka av maskinerna efter användning. Användarna är många och på det här sättet ser vi till att maskinerna alltid är rena.
• Använd alltid lämpliga kläder och skor. Att vistas i bara strumpor eller barfota i motionsanläggningarna är förbjudet förutom på angivna timmar.
• Lämna alltid tillbaks motionsredskapet till sin ursprungliga plats.
• Använd alltid en dricksflaska med kork.
• Ge alla våra gäster möjlighet till att använda gymutrustningen. Låt maskinen vara ledig för användning under den tiden då du tar en paus.
• Av säkerhetsskäl får barn under 13 år inte röra sig i Motionscentret FUNs lokaler förutom i samband med aktiviteter som riktas till barn eller ungdomar eller på en plats utnämnd för dem.
• Att fotografera eller spela in videor av andra än dig själv är strängt förbjudet i Motionscentret FUN. Förbudet gäller även kameratelefoner.
• Badkläder eller liknande ska inte användas i bastu- och tvättutrymmen. Användning av en handduk för intimitet är tillåtet.
• Skåpen i omklädningsrummen är endast avsedda att användas under dagtid. Att lämna varor och kläder i dem över natten är inte tillåtet. Varor som lämnats i skåpen över natten levereras till hittegodsavdelningen.
• För alla bokningar gäller annuleringsregeln. Om den reserverade tiden inte avbokas minst en timme före den reserverade tiden, och detta sker flera gånger kan medlemmen förlora sina bokningsrättigheter under en viss tid eller permanent.
Ifall det är fråga om en sidotjänst som inte går att avboka, som t.ex. en handlednings eller massage-tid, tar Motionscentret FUN betalt för den oanvända tiden enligt prislistan.
• Du är ansvarig för din egen säkerhet. Följ anvisningarna. Motionscentret FUN ansvarar inte för medlemmens egendom, insjuknande, skada eller olycka som sker i Motionscentret FUNs lokaler eller inom dess närområde.
• Om en medlem inte följer reglerna och anvisningarna, eller på annat sätt beter sig på ett sätt som strider mot god praxis mot våra medlemmar eller vår personal, kan medlemskapet upphävas till en viss tid eller permanent. I ett sådant fall kommer Motionscentret FUN inte att betala tillbaka eventuella betalningar som betalats i förskott.
• Motionscentret FUN ansvarar inte för förluster som uppstått på grund av stöld, inbrott eller annan liknande orsak. Motionscentret FUN ansvarar inte för skada som skett åt medlemmarnas eller andra besökares egendom, inte heller för personskador som skett på grund av en olycka eller en annan medlems handlingar. Varje medlem ansvarar själv för att hens hälsotillstånd är sådant att hen kan delta i de tjänster som Motionscentret FUN erbjuder.
• Medlemmen är medveten om att det i Motionscentret FUNs utrymmen finns kameraövervakning med inspelning.
• Om en medlem tar obehöriga personer till Motionscentret FUNs lokaler förbinder hen sig till att betala en ersättning på 300 euro. Ersättningen faktureras som en pappersräkning.
• Till Motionscentret FUNs tjänsteverksamhet hör tjänster för individuell instruktion och instruktion i små grupper samt handledningstjänster som kan jämföras med dem. En medlem i Motionscentret FUN har inte rätt att utföra sådana tjänster utan ett skriftligt medgivande från centret till andra medlemmar i Motionscentret FUN. Om en medlem av Motionscentret FUN bryter mot regeln förbinder hen sig till att betala en avgift på 300 euro till Motionscentret FUN för regelbrottet.


​​​​​​​13. Lag som tillämpas och oenigheter
På avtalet tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister som uppkommer från oenighet gällande detta avtal, som inte kan lösas genom ömsesidiga förhandlingar, kommer att behandlas av domstolen på kundens hemort. Dessutom har kunden alltid rätt att hänvisa konsumenttvister till konsumenttvistenämnden kostnadsfritt.
Nämnden är opartisk och oberoende, domstolens utomstående organisation för tvistlösningar. Åtal till styrelsen är kostnadsfria för kunden.


Välkommen som kund till Motionscentret FUN!


Till verksamhetsställens sidor: